Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір на участь у комерційній виставці

 

м. Київ                                                          "___"_____________ 201_ р.


 ОРГКОМІТЕТ: __________________________________________________,
в особі директора _______________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
УЧАСНИК: _____________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності № _______ від "___"_______ 201_ р.,
з іншого боку,  уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     УЧАСНИК надає   для   експонування   на   комерційно-торговій
виставці зразки своєї продукції і товарів,  а ОРГКОМІТЕТ організує
виставлення   цих   товарів   та   продукції,   сприяє   укладенню
взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ  та  третіми  особами,  а  також
надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.

                     2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА

     ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов'язаний:
     - забезпечити умови для успішного функціонування заходу;
     - надати учаснику необхідні приміщення -
________________________________________________________________
           (склад, сховище, демонстраційний майданчик,
_______________________________________________________________;
                 службове приміщення з телефоном)
     - забезпечити умови  для  найбільш  ефективного  експонування
зразків продукції та товарів УЧАСНИКА ______________________________
_______________________________________________________________;
          (освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)
     - включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і  товари
до каталогів і проспектів заходу;
     - організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних
майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;
     - надати користування телексним та телефаксним зв'язком;
     - гарантувати   збереження   зразків   продукції   і  товарів
УЧАСНИКА, а також іншого майна на території ОРГКОМІТЕТА.

                      3. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

     УЧАСНИК зобов'язується:
     - у  термін  ______________  до початку функціонування заходу
надати ОРГКОМІТЕТУ відомості,  необхідні для його участі в заході,
розмір потрібних демонстраційних майданчиків,  умови експонування,
зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;
     - у  термін  до  _______  надати  в розпорядження ОРГКОМІТЕТА
зразки продукції і товарів;
     - забезпечити  під  час роботи виставки супровід демонстрації
експонатів поясненнями своїх фахівців.

               4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА

     УЧАСНИК здійснює наступну оплату:
     - внесок на право участі _______________________________ грн.
     - оплата за оренду приміщення __________________________ грн.
     - оплата за охорону й зберігання зразків продукції і товарів
_________________ грн.
     Усього ................................. (з урахуванням ПДВ).
     УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ _________________ від  суми  всіх
угод, укладених під час заходу.

                      5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     Термін оплати: _____________________________________________.
     Форма розрахунків: _________________________________________.

                  6. ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

     6.1. Даний  Договір  діє  з  моменту   його   підписання   до
завершення заходів - до "___"________ 201_ р.
     6.2. Експонати повинні бути вивезені з території  ОРГКОМІТЕТА
в термін _________.

                    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:
     ОРГКОМІТЕТ _________________________________________________.
     УЧАСНИК ____________________________________________________.

                          8. ІНШІ УМОВИ

     8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його
сторонами та діє до моменту  його  остаточного  виконання,  але  в
будь-якому випадку до "___"________ 201_ р.
     8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних  примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     8.3. У випадках,  не передбачених  Даним  Договором,  сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     8.4. Після   підписання   Даного   Договору   всі   попередні
переговори  за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного  Договору,
втрачають юридичну силу.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности