Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Авторський договір на твори образотворчого мистецтва

 

м. Київ                                                          "___"_____________ 201_ р.

АВТОР ______________________________________________________,
                                    (П.І.Б.)
з одного боку, і
ВИДАВНИЦТВО: ______________________________________________,
в особі директора _____________________________________________,
що діє на підставі Статуту,  з іншого боку, (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР -
надалі СТОРОНИ)  уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. АВТОР  передає  або  зобов'язується створити та передати
ВИДАВНИЦТВУ для видання або перевидання свій  твір  образотворчого
мистецтва ________________________________________________________
____________________, на термін три роки з моменту ухвалення твору
ВИДАВНИЦТВОМ.
     1.2. АВТОР  зобов'язується  передати  ВИДАВНИЦТВУ   твір   не
пізніше "___"________ 201_ р.
     1.3. З моменту  підписання  Договору  обома  СТОРОНАМИ  і  до
закінчення   трирічного   терміну   після   ухвали   твору   АВТОР
зобов'язується  не  передавати   для   видання   іншим   установам
зазначений в п.1.1 твір або частину його без попередньої письмової
згоди ВИДАВНИЦТВА.
     1.4. ВИДАВНИЦТВО  зобов'язується  оплатити  АВТОРОВІ  гонорар
згідно з діючими ставками та правилами з розрахунку.
     Загальна сума до виплати за цим Договором становить ____ грн.
     Гонорар оплачується у такий термін:
     а) _______________________%   аванс  -  після  ухвали  твору,
виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу;
     б) решту  суми  -  після  підписання твору до друку або після
підписання твору до випуску у  світ  (усі  інші  види  творів)  по
фактичному обсягу твору.

                    2. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

     2.1. Дія Договору припиняється у випадках:
     а) відхилення твору;
     б) відмови  АВТОРА  від  доопрацювання  ухваленого  твору або
внесення  до  нього  змін,  а  також   непредставлення   в   строк
виправленого після ухвали твору;
     в) порушення АВТОРОМ обов'язку особисто  створити  твір.  При
розірванні Договору на означених підставах АВТОР повинен повернути
отриманий гонорар (включаючи аванс).

                          3. ІНШІ УМОВИ

     3.1. З  усіх  інших  питань  щодо  даного  ДОГОВОРУ   СТОРОНИ
керуються  Типовим  видавничим  договором  на твори образотворчого
мистецтва,  затвердженим пр.  № ___ від _________201_ р. та чинним
законодавством України.

                  4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

     4.1. АВТОР:
     Поштова адреса та індекс: __________________________________.
     Дані паспорта: серія __________ № ___________________________
виданий "___"___________ 199_ р. ______________________________.
     4.2. ВИДАВНИЦТВО:
     Поштова адреса та індекс: __________________________________.
     Телефон __________, телетайп __________, факс ______________.
     Розрахунковий рахунок № _________ в банку __________________.
     МФО _________________________, КОД ______________________.

       АВТОР                                   ВИДАВНИЦТВО
___________________                         ___________________

                               М.П.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности