Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг

     м. Київ                                                       "___"_____________ 201_ р.

 

     ВИКОНАВЕЦЬ: ________________________________________________,
в особі директора _______________________________________________,
                                    (П.І.Б.)
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАМОВНИК: _______________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
                     (найменування посади, П.І.Б.)
що діє на підставі довіреності • _______ від "___"_______ 199_ р.,
з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     ЗАМОВНИК доручає,  а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати йому, у
відповідності  до  умов  Даного  Договору,  спеціальну  інформацію
(кваліфіковану  консультацію),  а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти
послугу та оплатити її.

                2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

     2.1. ВИКОНАВЕЦЬ інформує (консультує) ЗАМОВНИКА  з  наступних
питань: ________________________________________________________
_______________________________________________________________.
     2.2. Інформація  (консультування) обов'язково містить надання
ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо  удосконалення  та  організації  своєї
діяльності в межах предмету консультування.

                      3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

     ЗАМОВНИК протягом   ________________   з  моменту  підписання
Даного Договору надає ВИКОНАВЦЮ необхідні документи та  інформацію
для якісного консультування.

                     4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

     4.1. ЗАМОВНИК   виплачує   ВИКОНАВЦЮ   винагороду  в  розмірі
_______________ грн.
     4.2. Витрати ВИКОНАВЦЯ відшкодовуються ним із винагороди,  що
виплачується ЗАМОВНИКОМ.
     4.3. За дострокове виконання робіт більш ніж на ________ днів
ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ доплату в розмірі ____________________
від вартості робіт.

                      5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     5.1. Терміни оплати:
     - протягом ___________ з моменту підписання  Даного  Договору
аванс у розмірі ____________________________________________ грн.;
     - протягом ________________________ з моменту підписання акту
здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.
     5.2. Вид розрахунків: ______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     5.3. Форма розрахунків: _____________________________________
                                    (платіжне доручення, чек,
__________________________________.
        вимога-доручення)
     5.4. ЗАМОВНИК повинен  повідомити  ВИКОНАВЦЯ  про  здійснення
платежу в строк ___________ з моменту _____________________ шляхом
___________________________________________.
  (телеграма з повідомленням, факс тощо)

                    6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

     6.1. ВИКОНАВЕЦЬ   зобов'язується  розпочати  виконання  робіт
протягом __________ з моменту надання необхідної документації.
     6.2. ВИКОНАВЕЦЬ  зобов'язується  виконувати  роботу  протягом
__________ з правом дострокового виконання.

                 7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

     7.1. Здача-приймання виконаних робіт  здійснюється  сторонами
за актом здачі-приймання в місці знаходження ВИКОНАВЦЯ.
     7.2. Інформація (консультування) повинна(не) бути  надана(не)
ЗАМОВНИКУ ________________________________________________________
______________________________________.
   (усно, письмово на _______ стор.)

                      8. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

     Гарантійний термін  за Даним Договором становить __________ з
моменту підписання  акту  здачі-приймання.  Протягом  гарантійного
терміну     ВИКОНАВЕЦЬ    зобов'язується    здійснювати    поточне
консультування з питань п.1 Даного Договору безкоштовно.

                    9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     9.1. ВИКОНАВЕЦЬ   за   Даним    Договором    несе    наступну
відповідальність: ________________________________________________
_________________________________________.
     9.2. ЗАМОВНИК    за    Даним    Договором    несе    наступну
відповідальність: ________________________________________________
___________________________________________.
     9.3. За односторонню  необгрунтовану  відмову  від  виконання
своїх  обов'язків  протягом  дії  Даного  Договору  винна  сторона
сплачує штраф у розмірі _________________.

            10. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

     Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
     ВИКОНАВЕЦЬ _____________________________ телефон ___________.
     ЗАМОВНИК _______________________________ телефон ___________.

                11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

                          12. ІНШІ УМОВИ

     12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     12.2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     12.3. Після  підписання   Даного   Договору   всі   попередні
переговори  за ним - листування,  попередні угоди та протоколи про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного  Договору,
втрачають юридичну силу.
     12.4. Сторони визначають,  що всі ймовірні претензії за Даним
Договором  повинні  бути  розглянуті сторонами протягом __________
днів з моменту отримання претензії.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности