Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір купівлі-продажу ноу-хау

     м. Київ                                                          "___"_____________ 201_ р.

 ПРОДАВЕЦЬ: ___________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ: _______________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. ПРОДАВЕЦЬ  зобов'язується  надати ПОКУПЦЕВІ,  а ПОКУПЕЦЬ
зобов'язується прийняти  та  оплатити  передачу  прав  на  ноу-хау
(секрети виробництва), обумовлену Даним Договором.
     1.2. Предметом Даного Договору є передача прав на  комерційне
використання  технічної документації,  що містить знання і досвід,
якими володіє ПРОДАВЕЦЬ, з виробництва наступної продукції:
     1.2.1. _____________________________________________________.
     1.2.2. _____________________________________________________.
     1.2.3. _____________________________________________________.
     1.2.4. _____________________________________________________.
     1.3. У  відповідності  до  Даного Договору,  ПОКУПЕЦЬ набуває
права виробляти та реалізовувати продукцію, зазначену в п.1.2.


 2. ЗМІСТ НОУ-ХАУ ТА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

     2.1. Ноу-хау (секрети виробництва) мають наступний зміст:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     2.2. Ноу-хау  (секрети  виробництва)  містяться  в  наступній
документації, яка передається ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ (РОЯЛТІ)

     3.1. Винагорода   (роялті)   за  передане  ноу-хау   (секрети
виробництва) складає:
     за передачу ноу-хау (секрети виробництва): _________________;
     за навчання   персоналу   використанню   ноу-хау    (секретів
виробництва): _________________.
     Усього: ____________________________________________________.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     4.1. Терміни оплати:
     протягом ________________ з моменту укладення Даного Договору
аванс (завдаток) в розмірі ______________________________________;
     протягом ______________  з  моменту  підписання акту передачі
ноу-хау (секрети виробництва) остаточний розрахунок.
     4.2. Порядок оплати: _______________________________________.
                                   (поштовий, телеграфний)
     4.3. Вид розрахунків: ______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     4.4. Форма розрахунків: _____________________________________
                                    (платіжне доручення, чек,
___________________________________________________________.
вимога-доручення)
     4.5. ПОКУПЕЦЬ  повинен  повідомити  ПРОДАВЦЯ  про  здійснення
платежу в термін ______________ з моменту _________________ шляхом
______________________________________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ НОУ-ХАУ (СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА)

     5.1. Термін передачі: ______________________________________.
     5.2. Місце передачі: _______________________________________.
     5.3. При  передачі   документації   сторони   складають   акт
здачі-приймання,  який  підписується  повноважними  представниками
сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     6.1. У випадку  порушення  ПРОДАВЦЕМ  терміну,  передбаченого
п.5.1, він сплачує ПОКУПЦЕВІ пеню в розмірі ______________________
вартості непереданого в строк ноу-хау за кожний день прострочення.
     6.2. У  випадку  порушення  ПОКУПЦЕМ  терміну,  передбаченого
п.4.1 Даного Договору,  ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню  в  розмірі
____________________ несплаченої суми за кожен день прострочення.


7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

_________________________________________________________________
 (можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін:
_________________________________________________________________
 обов'язки ПРОДАВЦЯ з консультування відносно ноу-хау, обов'язки
_________________________________________________________________.
  ПОКУПЦЯ інформувати ПРОДАВЦЯ про використання ноу-хау та ін.)

8. ІНШІ УМОВИ

     8.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних  примірниках,
по одному для кожної зі сторін.
     8.2. У випадках,  не передбачених  Даним  Договором,  сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     8.3. Після   підписання   Даного   Договору   всі   попередні
переговори  за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного  Договору,
втрачають юридичну силу.


Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 


 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности