Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір оренди квартири у приватної особи


 

                         
    
м. Київ                                                           "___"_________ 201_ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________________________________,
                                    (П.І.Б.)
з одного боку, і
ОРЕНДАР: ________________________________________________________,
в особі директора _________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та
користування квартиру:
     1.1. Адреса: _______________________________________________.
     1.2. Корисна площа: ___________________________________ кв.м.
     1.3. Поверх: _______________________________________________.
     1.4. Кількість кімнат: _____________________________________.
     1.5. Недоліки квартири, що орендується, на момент передачі:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     1.6. Наявність телефону: тел. № ____________________________.
     1.7. Квартира  належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно
_______________.
     1.8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ   також   передає   в   оренду   майно,  що
знаходиться у квартирі, згідно з Додатком № 1.

                                   2. МЕТА ОРЕНДИ

     Квартира надається ОРЕНДАРЕВІ для  проживання  співробітників
останнього.

          3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В ОРЕНДУ

     3.1. Квартира  та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та
прийняті ОРЕНДАРЕМ  протягом  _____________  з  моменту  укладення
Даного Договору.
     3.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного  Договору  ОРЕНДОДАВЕЦЬ
зобов'язаний  виїхати  з  квартири  та підготувати її для передачі
ОРЕНДАРЕВІ.
     3.3. Передача    квартири   в   оренду   оформлюється   актом
здачі-приймання.
     3.4. Квартира  та  майно  вважаються  фактично  переданими  в
оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.
     3.5. У  момент підписання акту приймання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає
ОРЕНДАРЕВІ ключі від квартири та від кімнат.

                                  4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

     4.1. Термін оренди  складає  _____________  років  з  моменту
прийняття квартири за актом приймання.
     4.2. Термін  оренди  може  бути  скорочений  лише  за  згодою
сторін.
     4.3. ОРЕНДАР  має  право  відмовитися  від  Даного  Договору,
попередивши  ОРЕНДОДАВЦЯ в термін ___________.  При цьому сплачена
наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

                        5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     5.1. Орендна   плата   за   користування    майном    складає
_______________ грн. на місяць.
     5.2. Орендна плата сплачується готівкою через  касу  ОРЕНДАРЯ
або  за  заявою  ОРЕНДОДАВЦЯ  в безготівковому порядку на особовий
рахунок останнього в установі Ощадбанку не пізніше  ______________
числа кожного ___________________ місяця.
     5.3. ОРЕНДАР  зобов'язаний  протягом  ___________  з  моменту
___________  перерахувати  орендну плату за термін _______________
авансом.
     5.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни
мінімального  розміру  заробітної  плати  в  наступному   порядку:
___________________________________________.

                 6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

     6.1. Комунальні  послуги  оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на
підставі рахунків відповідних організацій.
     6.2. Усі   витрати  за  користування  телефонами  оплачуються
ОРЕНДАРЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

                7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

     7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ  має  право  1  (один)   раз   на   квартал
здійснювати  перевірку  порядку використання ОРЕНДАРЕМ квартири та
стану квартири і майна, що орендуються.

                  8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

     8.1. ОРЕНДАР зобов'язується:
     - використовувати  приміщення,  що  орендуються,  виключно за
їхнім  цільовим  призначенням  у  відповідності  до   п.2   Даного
Договору;
     - своєчасно здійснювати орендні платежі;
     - утримувати   приміщення,   що  орендуються,  в  чистоті  та
справності;
     - дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в квартирі;
     - усувати наслідки аварій, що сталися в квартирі;
     - дотримуватися протипожежних правил;
     - здійснювати поточний ремонт квартири в термін ____________;
     - не  здійснювати  перебудову та перепланування квартири,  що
орендується;
     - дотримуватися   правил   проживання   в  будинку,  в  якому
знаходиться квартира;
     - безперешкодно  допускати  ОРЕНДОДАВЦЯ  до  квартири з метою
перевірки її використання у відповідності до Даного Договору.
     8.2. ОРЕНДАР має право:
     - обладнати та оформити квартиру на власний розсуд;
     - міняти  замки вхідних дверей та кімнат,  укріплювати вхідні
двері;
     - здавати  квартиру  в  суборенду  за  згодою ОРЕНДОДАВЦЯ (за
винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам);
     - самостійно визначати порядок, умови та терміни проживання в
квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників;
     - установлювати   сигналізацію   та   інші   системи  охорони
квартири.

            9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ ОРЕНДОДАВЦЮ

     9.1. Після закінчення  терміну  оренди  ОРЕНДАР  зобов'язаний
передати ОРЕНДОДАВЦЮ квартиру та майно,  що орендується,  протягом
_________ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.
     9.2. Протягом   терміну  за  п.9.1  Даного  Договору  ОРЕНДАР
зобов'язаний виїхати з квартири  та  підготувати  її  до  передачі
ОРЕНДОДАВЦЮ.
     9.3. Квартира  та  майно   вважаються   фактично   переданими
ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акту здачі-приймання.
     9.4. У  момент  підписання  акту  приймання  ОРЕНДАР  передає
ОРЕНДОДАВЦЮ ключі від квартири та кімнат.
     9.5. Квартира та майно повинні бути  передані  ОРЕНДОДАВЦЮ  у
тому  ж  стані,  в якому вони були передані в оренду з урахуванням
нормального зносу.
     9.6. Невідокремлювані   покращення,   здійснені   в  квартирі
ОРЕНДАРЕМ,  переходять до ОРЕНДОДАВЦЯ без відшкодування здійснених
витрат.

                   10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     10.1. ОРЕНДАР   несе   наступну   відповідальність  за  Даним
Договором:
     - у випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в
розмірі _________ _______________ грн. за кожен день прострочення;
     - у  випадку  прострочення по сплаті орендних платежів пеня в
розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;
     - у випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі
_________________ від суми фактично сплачених орендних платежів;
     - за  передачу  квартири  або  кімнат  у  суборенду без згоди
ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі __________________ від  суми  фактично
сплачених орендних платежів.
     10.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну  відповідальність  за  Даним
Договором:
     - у випадку прострочення по передачі квартири ОРЕНДАРЕВІ пеня
в розмірі _______ ___________ грн. за кожен день прострочення.

           11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО
                             ДОГОВОРУ

     11.1. Даний Договір розірванню в односторонньому  порядку  не
підлягає  за  винятком випадків,  коли одна із сторін систематично
порушує умови договору і свої зобов'язання.
     11.2. Інші підстави: _______________________________________.

                12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

                          13. ІНШІ УМОВИ

     13.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     13.2. У  випадках,  не передбачених Даним Договором,  сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     13.3. Усі   виправлення  за  текстом  Даного  Договору  мають
юридичну силу лише при  взаємному  їх  посвідченні  представниками
сторін у кожному окремому випадку.

                  14. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

     14.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
     Поштова адреса та індекс: __________________________________.
     Дані паспорту: серія ________ № _____________________________
виданий "___"___________ 199_ р. ________________________________.
     14.2. ОРЕНДАР:
     Поштова адреса та індекс: __________________________________.
     Телефон __________, телетайп ______________, факс __________.
     Розрахунковий рахунок  № ___________ в банку ________________.
     МФО ___________________, КОД _______________________________.

                  15. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

     15.1. До Даного Договору додається:
     Додаток № 1 - Перелік майна, що знаходиться в квартирі.
     15.2. Додатки  до  Даного  Договору складають його невід'ємну
частину.

     ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                    ОРЕНДАР
___________________                            ___________________

                             М.П.

 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности