Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір безвідсоткової цільової позики


 

м. Київ                                                                                           "___"  ____________________  2010 р.

КРЕДИТОР: ______________________________________., в особі __________________________________, що діє на підставі _____________________, з одного боку, і  ПОЗИЧАЛЬНИК: _________________________, в особі____________________________, що діє на підставі .___________________________, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. КРЕДИТОР зобов'язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ безвідсоткову цільову позику, а останній зобов'язується використати її за цільовим призначенням і повернути позику у визначений Даним Договором строк.
 2. У зв'язку з тим, що між Сторонами за Даним Договором налагоджуються тісні взаємовигідні ділові стосунки, позика ПОЗИЧАЛЬНИКУ надається на безвідсотковій (безвідплатній) основі.

МЕТА НАДАННЯ ПОЗИКИ

 1. Мета надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ: ______________________________________________________
 2. ПОЗИЧАЛЬНИК у строк _________________ з моменту надання позики зобов'язаний надати КРЕДИТОРУ документи, що засвідчують цільовий характер використання позики.

РОЗМІР ПОЗИКИ

Сума позики становить за Даним Договором _________________________________________________ грн.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

 1. КРЕДИТОР зобов'язаний надати позику протягом ........ з моменту підписання Даного Договору.
 2. Позика надається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА.
 3. КРЕДИТОР протягом ....... після переказу суми позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ зобов'язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом ...............

СТРОК ПОЗИКИ

Строк надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ становить _________ з моменту _________________________

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

 1. По закінченні строку, вказаного в п.9. Даного Договору, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується протягом ...... повернути суму позики.
 2. Позика повертається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок КРЕДИТОРА.
 3. ПОЗИЧАЛЬНИК  протягом ______ після переказу суми позики КРЕДИТОРУ зобов'язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом  ______________________________________________
 4. КРЕДИТОР протягом ___________ після надходження суми позики на свій розрахунковий рахунок зобов'язаний повідомити ПОЗИЧАЛЬНИКА про це ______________________________________

СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте у будь - якому випадку до ______________________________________

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За порушення умов Даного Договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. ПОЗИЧАЛЬНИК несе наступну відповідальність за Даним Договором: _______________________
 3. КРЕДИТОР несе наступну відповідальність за Даним Договором: ___________________________

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

 (тут можуть передбачатися умови про заставу, страхування або поруку з боку ПОЗИЧАЛЬНИКА)

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до чинного законодавства України.

 2. Сторони постановляють, що всі можливі претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом ............... днів з моменту одержання претензії.

ЗМІНИ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.
 2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 2. Увипадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.
 3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше  пов'язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.
 4. Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків.

Юридичні адреси і банківські реквізити сторін

 


Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности